Hirvasvaaran Erä ry:n hirvenmetsästyssääntö

Lisäys hirvisääntöön hyväksytty kesäkokouksessa 19.8.2012

Vieraspaikkakuntalaisten on ilmoitettava liittymisestä tai eroamisesta hirviseurueesta hirvenmetsästysjohtajalle tai puheenjohtajalle viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä yhteisluvassa olevien seurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

Hirvisääntö käsitellään tarvittaessa kesä- tai vuosikokouksessa.

Luvat anotaan seuran vuokra-alueelle ja valtion maille.

Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua ns. hirvenmetsästyksen yhteislupaan.

Luvat anoo johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat jäsenet, hirvijaosto tai hirviseurueen johto. Mahdollisessa yhteisluvassa luvat anotaan muiden yhteislupaosakkaiden kanssa.

Anotuista hirviluvista tarpeellinen määrä hirvenlihaa kuuluu seuralle peijais- ja huutokauppahirveksi, riippuen kyseisen vuoden seuralle myönnetystä lupamäärästä.

Seuran hirvestä jaetaan lihaa vuosittain kiertoperiaatteella kahdelle maanvuokraajalle, jotka eivät osallistu seurueen hirvenmetsästykseen (ns. ”maanvuokraliha”)

Hirviseurueeseen pääsevät ainoastaan seuran jäsenet joilla on voimassa oleva metsästyskortti ja hirven ammuntaan oikeuttavan kokeen suorituskortti, joka on mukana seuran hirvilupahakemuksessa.

Ulkopaikkakuntalaisten on lisäksi oltava suoritettuna metsähallitukselle ulkopaikkakuntalaisen hirvilupamaksu.

Uuden hirviseurueeseen halukkaan jäsenen on ilmoitettava hirven ammuntaan oikeuttavan kokeen suoritusvuosi ja päivämäärä huhtikuun loppuun mennessä metsästyksenjohtajalle päästäkseen hirviseurueeseen.

Hirviseurueeseen kuuluvat ne, jotka ilmoittavat osallistumisensa hirvenmetsästykseen järjestäytyvään hirvikokoukseen mennessä seuran metsästyksenjohtajalle ja esittävät tarvittaessa luvat hirvikokouksessa. Jälkikäteen ilmoittautuneita ei oteta huomioon.

Ilmoittautuminen toteutetaan siten, että seurueiden jäsenet ilmoittavat osallistumisestaan seurueiden johtajille ja seurueiden johtajat ilmoittavat seurueidensa hirvenmetsästäjät ko. päivämäärään mennessä metsästyksenjohtajalle.

Hirven metsästysjärjestelyistä ja pyynnistä päätetään pyyntikauden hirvikokouksessa.

Hirviluvat jaetaan hirvikokouksessa tasapuolisesti seurueiden kesken.

Saalis jaetaan seurueen jäsenten kesken tasan tai seurueen etukäteen sopimalla tavalla. Kaadetun eläimen pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat kaatajalle.

Seurueesta erottaminen

Jäsen voidaan erottaa hirviseurueesta, jos hän:

  • tahallisesti metsästää lupaehtojen vastaisesti
  • ei noudata metsästyksenjohtajan toimivaltansa puitteissa antamia käskyjä, kehotuksia taikieltoja
  • osoittaa piittamattomuutta turvallisuudesta
  • osoittaa jatkuvaa piittaamattomuutta hyvien metsästystapojen noudattamisen suhteen
  • jättää osuutensa mukaiset maksut määräaikaan mennessä suorittamatta

Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, maksu on maksettava kaksinkertaisena viimeistään kesäkokouksen kokouspäivään mennessä.

Seurueelle, joka syyllistyy johonkin em. rikkomuksista tai piittaamattomuudellaan tai tahallisesti aiheuttaa haittaa toisen seurueen metsästykselle voidaan muiden seurueiden enemmistöpäätöksellä määrätä seuraamuksia.

Jokainen seurueen jäsen on velvollinen perehtymään voimassaolevaan metsästyssääntöön ja on velvollinen noudattamaan sitä.

 

Hirvisääntö hyväksytty Hirvasvaaran Erän vuosikokouksessa 26.02.2006

Lisäys hyväksytty vuosikokouksessa 18.02.2012

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012