Hautajärven kyläyhdistys ry toimii Hautajärven ja lähiympäristön äänitorvena.

Jäsenmaksu 5 € / hlö vuodelle 2018.

Kannatusjäsenmaksu yhteisöille 50 € / vuosi.

Tilinumero: FI27 5409 0040 0072 35

BIC: OKOYFIHH

 

 

Yhteystiedot 2018

Sähköpostiosoitteissa vaihda tekstin (at) tilalle @

Hautajärven kyläyhdistys ry     hautajarvenkylayhdistys(at)gmail.com
         
         
Puheenjohtaja Sakari Huhtala
0400 – 217 961
  sakarihu(at)gmail.com
  Niitselyksentie 15
     
  98995 HAUTAJÄRVI      
         
Sihteeri Raimo Ahola
0400 - 781 651
  raimoahol(at)gmail.com
  Oulangantie 5
     
  98995 HAUTAJÄRVI      
         
Varapuheenjohtaja Anu Viitala

   
Rahastonhoitaja Outi Huhtala      
  Tarja Alaste
   
  Juha Hautajärvi

   
  Rauni Päiväniemi
     
  Asta Riikonen
     
  Irma Sirviö

   
         

 

Kyläsuunnitelma 2008

(pdf-tiedosto, 556 kt)

kylasuunnitelma-hautajarvi-2008

 

Hautajärven kyläyhdistys ry säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Hautajärven kyläyhdistys. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään yhdistykseksi, kotipaikka on Sallan kunta ja toimialueena Hautajärven, Isoviidan, Leusjärven, Niemelän, Oulangan, Pyyniemen ja Urriaavan kylien alueet.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta

- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla

- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

- syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa

- luoda ystävyyssuhteet Venäjän Alakurtin kylän asukkaisiin ja kehittää heidän kanssaan kulttuurivaihtoa molempien kylien hyödyksi.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon.
 
 - tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, seurakunnan, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa

- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa

- järjestää kyläpäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia

- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja

- edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa

- toimeenpanee luento- ja esitelmätilaisuuksia vanhasta Sallasta ja mahdollisuuksien mukaan järjestää tutustumis-, opinto- ja vierailumatkoja vanhaan Sallaan sekä pyrkii aikaansaamaan kulttuurivaihtoa sen ja toimialueensa väestön kesken sekä

- pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita.

 

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

 

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

 

6 §

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteutumiseen.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

7 §

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

8 §

Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ilmoitetaan kussakin tapauksessa erikseen paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai hallituksen päättämällä tavalla.

 

9 §

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja valmistelua varten kolme tai neljä jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

 

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

11 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

 

12 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi – maaliskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Yhdistys kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

13 §

Yhdistyksen kokouksessa on yhtäläinen äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

- Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta.

- Hyväksytään alkavan vuoden toimintasuunnitelma.

- Määrätään alkavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

- Hyväksytään alkavan vuoden talousarvio.

- Joka toinen vuosi valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

- Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.

- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan alkaneen vuoden tilejä ja hallintoa.

- edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

- Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.

 

15 §

 

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

16 §

 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

17 §

 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

18 §

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen, jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallintaan sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

19 §

 

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännösten määräyksiä.

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012